Regulamin Serwisu "Połowa Drogi" (dalej: "PD", "Serwis PD")

§ 1

Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z Serwisu PD.

§ 2

Serwis PD oraz zgromadzone w nim materiały powstały w ramach projektu "Połowa Drogi", zrealizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

§ 3

Utwory zamieszczone w Serwisie PD podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4

Właścicielami Serwisu PD oraz uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów zgromadzonych w Serwisie PD są Mazowiecki Kurator Oświaty (dalej: "MKO") oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (dalej "MSCDN").

§ 5

MKO oraz MSCDN udzielają użytkownikom Serwisu PD licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND) do korzystania z utworów zgromadzonych w Serwisie PD dla celów przeprowadzenia sprawdzianów diagnostycznych w szkołach ponadgimnazjalnych z matematyki oraz języka polskiego oraz korzystania z raportów diagnostycznych. Polski tekst licencji znajduje się na stronie internetowej:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode.

§ 6

Każdy, kto w stosunku do osób trzecich posługuje się utworem lub utworami zgromadzonymi w Serwisie PD, winien każdorazowo informować ich, iż utwór lub utwory powstały w ramach projektu "Połowa Drogi". Winien on również każdorazowo informować, że utwór lub utwory chronione są prawem autorskim.

§ 7

MKO oraz MSCDN zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.