Test diagnozujący umiejętności polonistyczne uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych bada rozumienie czytanego tekstu publicystycznego na poziomie podstawowym w zakresie:

a) poziomu znaczeń (rozumienie słów, zdań; odczytywanie znaczeń dosłownych i metaforycznych; odróżnianie informacji od opinii; odczytywanie znaczeń słów z kontekstu; rozumienie myśli zawartej w akapicie lub części tekstu; wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, hierarchizowanie, porównywanie informacji; dostrzeganie analogii i przeciwieństw; rozumienie głównej myśli tekstu; wnioskowanie);

b) poziomu struktury (rozumienie kompozycji tekstu; zależności między akapitami);

c) poziomu komunikacji (dostrzeganie celu tekstu, intencji nadawcy, adresata i sposobu oddziaływania na niego; dostrzeganie cech stylistycznych tekstu; rozumienie funkcjonalności środków językowych).